Projektne aktivnosti

1) Identifikacija nesnovne kulturne dediščine

Tema o nesnovni kulturni dediščini je precej nova in večina regij se ne zaveda njenega pomena, zato bo naš prvi korak v projektu identifikacija tovrstne dediščine. Med drugim bomo na terenu intervjujali ljudi, ki imajo znanje o nesnovni dediščini ali pa so nosilci le te. Poleg tega, s pomočjo vzajemnega "obiska strokovnjaka" med partnerji, dodajamo zunanji vidik na včasih spregledano dediščino. Rezultati intervjujev in strokovnih obiskov bodo povzeti v brošuri, ki bo prikazovala regionalno nesnovno kulturno dediščino. Organiziran bo tudi mednarodni sejem, kjer bodo ljudje imeli možnost videti in sodelovati pri ustvarjanju tradicionalnih obrti ter veščin njihovih regij. Nazadnje bo izdan priročnik o uporabljenih metodah, izkušnjah in primerih dobre prakse pridobljenih v raziskavah. Ta priročnik vam bo pomagal pri nadaljnjem raziskovanju nesnovne kulturne dediščine.

 

2) Razvoj skupnih metod in orodij za koriščenje kulturnih virov

Prvi korak v projektu je raziskava že obstoječih pristopov, metod in orodij v zvezi  s  kapitalizacijo kulturnih virov. Na mednarodni delavnici bomo s strokovnjaki partnerjev razpravljali o rezultatih te raziskave. Ta razprava bo pripeljala do transnacionalnega medsebojnega bogatenja, v smislu spoznanja različnih pristopov, razvijanja nove metode in orodja za kapitalizacijo nesnovne kulturne dediščine. Te metode in orodja, bodo opisane v priročniku, ki bo prvi priročnik o kapitalizaciji nesnovne kulturne dediščine. Priročnik bo z opisom metod in  orodji  pomagal politikom, zainteresiranimi stranmi in podjetnikom, da čim bolj izkoristijo kulturne vire svojega območja, s čimer bodo prispevali k večji privlačnosti in konkurenčnosti regij. Poleg tega bo pripravljeno učno gradivo za izgradnjo zmogljivosti za izvajanje metod in orodij.

 

3) Izvajanje in preizkušanje novih metod in orodij v sodelujočih regijah

Najprej bo vzpostavljen nadzorni sistem za spremljanje izvajanja metod in orodij. Sistem se  lahko prenese na druge regije po koncu projekta. Na delavnicah s politiki in regionalnimi  zainteresiranimi skupinami ter na izobraževanjih s podjetniki in društvi bo poudarek na uporabi metod in orodij pri njihovem delu za doseganje boljših rezultatov pri razvoju podjetij, občin in regij. Zainteresirani sodelujoči bodo povabljeni k nadaljnjemu razvoju svoje ideje v pilotne ukrepe. Na mednarodni delavnici bo potrebno primerjati izkušnje in spoznanja ter povzeti določene  primere dobrih praks. Z evalvacijskim poročilom bomo analizirali  ugotovitve transnacionalne delavnice. To poročilo bo podlaga za strategijo za trajnostni regionalni razvoj, ki temelji na nesnovnih kulturnih virih, za povečanje konkurenčnosti srednjeevropskih regij.

 

4) Razvoj Strategije kulturnih virov za trajnostni regionalni razvoj

Zadnji korak v projektu bo povzetek pridobljenega znanja skozi projektne aktivnosti Strategijo kulturnih virov za trajnostni regionalni razvoj, ki se bo izvajala v regionalnih politikah in procesih odločanja v sodelujočih regijah. Ta strategija bo vključevala revidirane metode in orodja, pa tudi najboljše primere iz prakse. V sodelujočih regijah bodo potekale regionalne delavnice s politiki,  lokalnimi župani in zainteresiranimi skupinami, za sprejetje strategije na regionalni ravni. Izvajanje strategije bo spodbujalo razvoj, ki temelji na nesnovnih kulturnih virih za povečanje konkurenčnosti sodelujočih regij. Izvajanje strategije krepi regionalno identiteto, nesnovno kulturno dediščino ter spodbuja trajnostni in celovit družbeni in gospodarski razvoj.

 
Free Joomla Theme by Hostgator