Działania w projekcie

1) Identyfikacja dziedzictwa kultury niematerialnej

Jako, że kwestia dziedzictwa kultury niematerialnej (ICH) jest nowa oraz większość regionów nie jest świadoma istnienia takich zasobów (ICH), nasz pierwszy krok będzie dotyczył identyfikacji zasobów kultury niematerialnej. Obecnie przeprowadzane są wywiady z ludźmi o bogatej wiedzy na temat regionów. Ponadto, poprzez “wizyty eksperckie” obejmujące wszystkie regiony partnerskie, zostanie dodana zewnętrzna perspektywa, aby odkryć oczywiste zasoby, których nie jesteśmy świadomi. Rezultaty wywiadów oraz wizyt eksperckich będą podsumowane w broszurze, która będzie ukazywać dziedzictwo kultury niematerialnej regionów i wspierać wzrost świadomości na temat dziedzictwa kultury niematerialnej. Ponadto, zorganizowane zostaną międzynarodowe targi, podczas których ludzie będą mieli możliwość poznania zasobów kultury niematerialnej oraz uczestniczenia np. w pokazach tradycjonalnego rzemiosła, które jest charakterystyczne dla ich regionu. W końcu zostanie stworzony podręcznik na temat zastosowanych metod, a także obejmujący wnioski i wybrane przykłady z badań. Podręcznik pomoże innym regionom w badaniach i odkrywaniu własnego dziedzictwa kultury niematerialnej.

 

2) Opracowanie wspólnych metod i narzędzi wykorzystania zasobów kulturowych

Ten krok w projekcie zaczyna się badaniem istniejących metod i narzędzi dotyczących wykorzystania zasobów kulturowych. Podczas międzynarodowych warsztatów zostaną omówione rezultaty tego badania, jak również własne ekspertyzy partnerów. Dyskusja doprowadzi do ponadnarodowego skrzyżowania różnych elementów i różnych metod, które mogą być przedyskutowane i połączone w celu rozwinięcia nowych metod i narzędzi dla kapitalizacji zasobów kultury niematerialnej. Te metody i narzędzia zostaną opisane w podręczniku, który będzie pierwszą tego rodzaju publikacją. Materiał dostarczy zainteresowanym stronom, w tym politykom czy przedsiębiorcom, sposobów wykorzystania istniejących zasobów kultury. W ten sposób przyczyni się do zwiększonej atrakcyjności i konkurencyjności regionów. Dodatkowo, zostanie przygotowany materiał treningowy, służący do budowania zdolności wdrażania metod i narzędzi.

 

3) Wdrażanie oraz testowanie nowych metod i narzędzi w poszczególnych regionach

Po pierwsze, zostanie utworzony system monitoringu w celu obserwacji wdrażania metod i narzędzi, który może być wykorzystany przez inne regiony, nie będące zaangażowane w realizację projektu. W trakcie warsztatów z politykami, podmiotami działającymi na poziomie regionalnym oraz podczas szkolenia pilotażowego z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji kultury, uczestnicy będą uczyć się, jak wprowadzać metody i narzędzia do ich codziennej pracy, aby osiągnąć lepsze rezultaty w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, gmin i regionów. Podczas szkolenia pilotażowego i warsztatów prezentowane będą interesujące, rokujące na przyszłość, aspekty dziedzictwa kultury niematerialnej oraz ich przedstawiciele, którzy zostaną zaproszeni w celu dalszego rozwoju ich pomysłów podczas działania pilotażowego. Ostatecznie, podczas ponadnarodowych warsztatów porównane i podsumowane zostaną doświadczenia i wnioski. Raport ewaluacyjny przeanalizuje działania oraz wyniki tych prac i będzie podstawą strategii zrównoważonego rozwoju regionalnego opartego na niematerialnych zasobach kultury w celu zwiększenia konkurencyjności regionów Europy Środkowej.

4) Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju regionalnego w oparciu o rozwój zasobów kultury

Ten etap projektu ostatecznie podsumuje wiedzę zdobytą w dotychczasowych działaniach i pozwoli na stworzenie strategii zrównoważonego rozwoju regionalnego w oparciu o rozwój zasobów kultury, która będzie realizowana w regionalnych politykach i procesach decyzyjnych w regionach uczestniczących w projekcie. Strategia ta będzie obejmować usprawnienie metod i narzędzi, jak również przykłady dobrych praktyk. Wreszcie, w regionach partnerskich odbędą się warsztaty polityki regionalnej z udziałem lokalnych władz i zainteresowanych stron. Realizacja strategii będzie wspierać rozwój przy wykorzystaniu niematerialnych zasobów kultury w celu zwiększenia konkurencyjności regionów uczestniczących w projekcie. Realizacja strategii wzmacnia tożsamość regionalną, przyczynia się do zachowania niematerialnych zasobów kultury i promuje zrównoważony i kompleksowy rozwój społeczno-gospodarczy.

 

 
Free Joomla Theme by Hostgator