News

2014-03-11

Closing conference from 20th – 21st March 2014 in Straden, Austria:
Intangible heritage: a chance for regional development

At this conference, we present and discuss a strategy that opens a new perspective for regional development: A methodology to valorise and capitalise the regions' most important and valuable resource –the people with their specific knowledge, skills & social networks, also referred to as the intangible cultural heritage. We invite you to learn about this new methodology for regional development and share your expertise in our common discussion!

 

2014-02-13

Regional policy workshops ongoing

At the moment, regional policy workshops are held in the project regions. Especially mayors and regional stakeholders are discussing about the joint “Cultural Resources Strategy” in order to enable and facilitate its long-term implementation in the project regions and beyond.

 

2014-01-16

Zakończono analizę przypadków do strategii zasobów kulturowych

Strategia zasobów kulturowych przekazuje wiedzę teoretyczną na temat sposobu wykorzystania dziedzictwa kultury niematerialnej, jak również przedstawia doświadczenia zdobyte w trakcie działań pilotażowych. Partnerzy projektu przedstawią je w zbiorczym studium przypadków. W rezultacie zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z doświadczeń w ramach projektu „Cultural Capital Counts”.

 

2013-12-04

Działania pilotażowe: szkolenia i warsztaty

Dobiegają końca szkolenia pilotażowe i warsztaty. Podczas spotkań, powstały pomysły na wykorzystanie dziedzictwa kultury niematerialnej w regionie. Zaplanowano kilka nowych produktów i usług opartych o regionalne elementy dziedzictwa niematerialnego.

 

 

2013-10-17

Ponadnarodowe warsztaty w Krośnie

Podczas spotkania grupy zarządzającej oraz komitetu sterującego odbył się warsztat na temat „Strategii zasobów kulturowych”. Partnerzy projektu wymienili się szkicem pierwszych rozdziałów i dyskutowali na ten temat w celu wspólnego opracowania strategii.

 

 

2013-09-03

Pierwsze materiały szkoleniowe są dostępne

Dostępne są pierwsze materiały szkoleniowe na temat wykorzystania dziedzictwa kultury niematerialnej. Publikacja została stworzona przez partnerów projektu podczas szkoleń pilotażowych i warsztatów. Dokument można pobrać za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, w dziale „Rezultaty projektu”. Tymczasem trwają dalsze szkolenia pilotażowe i warsztaty w regionach partnerskich.

 

2013-07-08

Ponadnarodowe warsztaty w Weronie, Włochy

Podczas spotkania grupy zarządzającej i komitetu sterującego w Weronie (Włochy)odbyły się warsztaty na temat doświadczeń zdobytych podczas szkoleń pilotażowych. Razem, partnerzy projektu wymienili doświadczenia, aby dowiedzieć się o mocnych i słabych stronach oraz szansach i zagrożeniach szkoleń pilotażowych i warsztatów skierowanych zarówno do sektora prywatnego i publicznego.

 

2013-06-30

Podręcznik "Międzynarodowe narzędzia waloryzacji zasobów kultury regionalnej "" został ukończony i wydrukowany

Podręcznik jest jednym z głównych wskaźników projektu CCC i jest adresowany między innymi do lokalnych polityków i zainteresowanych stron. Przedstawia pięć kroków tzw. metod CCC opracowanych w ramach projektu. Podręcznik można pobrać w dziale "rezultaty projektu" ze stronie internetowej projektu.

 

2013-05-15

Pilotażowe szkolenia i warsztaty rozpoczęte

W ostatnich tygodniach i miesiącach rozpoczęły się szkolenia i warsztaty dotyczące waloryzacji i kapitalizacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W tych szkoleń, uczestnicy są włączeni w pracę nad rozwojem nowych produktów i usług opartych na walorach dziedzictwa niematerialnego regionów partnerskich.

2013-04-30

Czwarty biuletyn CCC

Czwarty biuletyn CCC jest dostępny i został wysłany do kilku tysięcy osób w Europie Środkowej. Zawiera ciekawe aspekty niematerialnego dziedzictwa kulturowego partnerów projektu w regionach, które mogą być lub będą waloryzowane w najbliższych miesiącach i latach.

 

2013-03-14

Spotkanie grupy zarządzającej / Komitetu Sterującego w Domzale, Słowenia

Spotkanie w Domzale odbyło się w dniach od 11 do 12 marca i było kluczowe pod kątem zaplanowania dalszych prac związanych z realizacją projektu. Poza tym partnerzy projektu przedstawili ostateczne wersje i kanały dystrybucji regionalnych broszur "Nasze kulturowe bogactwo", które zostały opracowane i wydrukowane dla każdego regionu indywidualnie.

 
 

2012-01-14

"Podręcznik identyfikacji niematerialnych zasobów kulturowych" jest gotowy

Podręcznik jest jednym z głównych rezultatów projektu CCC. Skierowany jest między innymi do polityków lokalnych i zainteresowanych stron. Opracowanie dostarcza odpowiedzi na pytanie "W jaki sposób niematerialne dziedzictwo kulturowe regionu mobe być zidentyfikowane?”. Podręcznik można pobrać w dziale "rezultatów projektu" na stronie internetowej projektu.

 

2012-11-05

Identyfikacja zasobów i gromadzenie danych zakończone

Po broszurach, także zidentyfikowane zasoby i gromadzenie danych pokazujących bogadztwo niematerialnego dziedzictwa kulturowego każdego regionu partnerskiego są zakończone i dostępne na stronie internetowej w sekcji "niematerialne dziedzictwo kulturowe". Zgromadzone informacje umożliwiają porównanie różnych kluczowych obszarów niematerialnego dziedzictwa kulturowego z pozycji dziewięciu uczestniczących regionów i pokazując jednocześnie ich „duszę”.

 
 

2012-10-10

Spotkanie grupy zarządzającej / Komitetu Sterującego w Oszko, Węgry

W dniach 4 - 5 października miało miejsce kolejne posiedzenie grupy zarządzającej i komitetu sterującego. Głównym celem spotkania była dyskusja na temat opracowywanego podręcznika "Ponadnarodowe narzędzia do waloryzacji źródeł kultury niematerialnej". Intensywne dyskusje i aktywny udział wszystkich partnerów projektu wpłynęło na zrozumienie powyższych zagadnień.

 
 

2012-09-30

Broszury "Nasze kulturowe dziedzictwo" zakończone

9 broszur, które dają dobry przegląd niematerialnego bogactwa kulturalnego partnera projektu w regionach są dostępne - każdy ma swój urok i własne podejście do prezentacji "niematerialnego dziedzictwa kulturowego". Niektóre z nich prezentują wiele zidentyfikowanych elementów, aby zapewnić kompleksową charakterystykę regionu, podczas gdy inne koncentrują się na "ukrytych skarbach" regionu. Możesz pobrać wszystkie zidentyfikowane i zgromadzone informacje na stronie internetowej w dziale "rezultaty projektu".

 
 

2012-07-17

Udane międzynarodowe targi w Steirisches Vulkanland

Na międzynarodowych targach w Steirisches Vulkanland które trwały w dniach od 14 do 15 lipcu 2012 roku około 7,000 odwiedzający mogło zapoznać się z prezentowanym przez partnerów bogadztwem dziedzictwa niematerialnego Europy Środkowej. Prezentacje wszystkich uczestniczących w targach partnerów projektu CCC, a także partnerów z poprzednich projektów, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających. Zatem targi znacznie wpłynęły na zwiększenie świadomość społeczności na temat zidentyfikowanych elementów kultury niematerialnej, jak również wymianę kontaktów oraz wiedzy i doświadczenia pomiędzy jego uczestnikami.

 

2012-07-10

Trzeci biuletyn CCC

Trzeci biuletyn CCC jest dostępny i został wysłany do kilku tysięcy osób w Europie Środkowej. To daje czytelnikom wyobrażenie o bogadztwie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w regionach partnerów projektu. Zasoby te zostaną zaprezentowane na międzynarodowych targach 14 i 15 lipca 2012 r. w Steirisches Vulkanland.

 

2012-06-19

Międzynarodowe targi  w przygotowaniu!

Od 14 do 15 lipca 2012 roku partnerzy projektu zorganizują "Międzynarodowe Targi", które połączone będą z coroczną imprezą "Schinkenfest" w Steirisches Vulkanland, Austria. Wszystkie regiony zaprezentują swoje wyjątkowe zasoby niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jak kowalstwo w regionie "Kulturpark Eisenstrasse" lub tradycyjne metody krycia dachów strzechą w regionie "Vasi Hegyhát".

2012-05-30

Ponadnarodowe warsztaty

Podczas spotkania grupy zarządzającej i komitetu sterującego w Bovec, Słowenii, przeprowadzono warsztaty na temat metod i narzędzi kapitalizacji oraz waloryzacji dziedzictwa kultury niematerialnej. Partnerzy razem dokonali analizy różnych metod i narzędzi (już istniejących) i rozwinęli je dalej przez łączenie i rozbudowę.

 

2012-04-30

Drugi Newsletter CCC

Drugi Newsletter CCC  jest dostępny i został wysłany do kilku tysięcy ludzi w Europie Środkowej. Zawiera on kilka przykładów zidentyfikowanych elementów dziedzictwa kultury niematerialnej i ukazuje czytelnikom bogactwo kultury niematerialnej regionów projektu. Tutaj można przeczytać newsletter.

 

2012-03-21

Pierwsze broszury zakończone!

W ostatnich miesiącach partnerzy projektu pracowali intensywnie nad broszurami, które odzwierciedlają dużą różnorodność dziedzictwa kulturowego w regionach projektu. Podczas gdy każdy partner projektu tworzy własną broszurę, bardziej interesujące staje się przeczytanie każdej z nich i poznanie duszy każdego regionu. Zdjęcie obok przedstawia stronę tytułową broszury na temat dziedzictwia kultury niematerialnej województwa podkarpackiego.

 

2012-01-20

Przygotowanie broszur CCC w toku!

W ostatnich tygodniach i miesiącach partnerzy projektu dokonali oceny różnych aspektów wartości dziedzictwa kultury niematerialnej o regiony wymienione w wywiadach. W chwili obecnej zidentyfikowane ICH są podsumowane i będą widoczne w broszurze pod tytułem "Nasza bogactwo kulturowe". Każdy partner projektu publikuje własną broszurę zgodnie z potrzebami i charakterem regionu. Wspólne logo CCC będzie częścią każdej broszury i uczyni widocznym, że działania są realizowane w ramach projektu Cultural Capital Counts.

 

2011-11-30

Posiedzenie komitetu sterującego/grupy zarządzającej w Asti

Od 24 do 25 listopada 2011 partnerzy projektu CCC spotkali się w Asti, Włochy. Ustalono istotne szczegóły dotyczące pierwszego sprawozdania okresowego. Ponadto, został przedstawiony wewnętrzny system zarządzania wiedzą (http://blog.culturalcapitalcounts.eu) przez partnera wiodącego, który był odpowiedzialny za jego wdrożenie. Od tego czasu wewnętrzna komunikacja      w ramach projektu jest organizowana głównie za pomocą wewnętrznego systemu zarządzania wiedzą, nie za pośrednictwem poczty e-mail. Partner projektu 2 (PP2) przedstawił pierwszą wersję roboczą do zewnętrznego systemu zarządzania wiedzą, który będzie dostępny do końca lutego dla wprowadzania danych dotyczących wartości dziedzictwa kultury niematerialnej. Ponadto, miały miejsce interesujące dyskusje na temat doświadczeń w ramach pakietu prac 3 (WP3). Wreszcie, została dokonana perspektywa wglądu nad pakietem prac 4 (WP 4).

 

 

2011-11-03

Wywiady i wizyty ekspertów zakończone!

Pod koniec października wszyscy partnerzy projektu zakończyli swoje wywiady dotyczące identyfikacji ich dziedzictwa kultury niematerialnej. Zostało dokonanych więcej niż 65 wywiadów w różnym podejściu metodologicznym, w dziewięciu regionach, prowadząc do różnych wyników i różnych elementów dziedzictwa kultury niematerialnej Europy Środkowej. Również 9 wzajemnych wizyt eksperckich między regionami było ważnym elementem dla identyfikacji wartości dziedzictwa kultury niematerialnej. Nadało to "oczywiste" zewnętrzne perspektywy, których regiony nie zawsze są świadome.

 

2011-10-31

Oficjalne logo CCC

Od końca września projekt CCC ma oficjalne logo, które zostało uzgodnione na pierwszym posiedzeniu w Steirisches Vulkanland. Logo stanowi okrąg, który składa się z trzech części. Symbolizują one trzy "C" (Cultural Capital Counts). Logo jest również symbolem dla różnych regionów, które powinny koncentrować się razem na wspólnym "Centrum" dziedzictwa kultury niematerialnej.

 

 

2011-06-20

Spotkanie inauguracyjne projektu CCC

15 Września odbyło się spotkanie inauguracyjne w Steirisches Vulkanland. W wyniku wytężonych dyskusji partnerzy doszli do wspólnego rozumienia niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zebrano wiele użytecznych informacji na temat jego identyfikacji. Drugiego dnia spotkania świętowano rozpoczęcie projektu. Wydarzeniu towarzyszyła publiczna konferencja na temat wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego, podczas której zgromadzono różne punkty widzenia w tej kwestii. Konferencja przyciągnęła około 50 osób i może inicjować kilka publikacji w mediach lokalnych i krajowych.

 

 

2011-06-20

Spotkanie partnerów projektu

Podczas spotkania, które miało miejsce w 16 i 17 czerwca 2011 w Waidhofen an der Ybbs (Austria) wzajemnie poznali się wszyscy partnerzy projektu. Poza przeglądem różnych aspektów projektu (struktury projektu, celów projektu, kwestii finansowych, reklamy zobowiązań, nadchodzących działań…) członkowie projektu poznali bogactwo kulturowe partnera projektu 2 (PP2). Lokalna wycieczka do Ybbsitz składała się z demonstracji kucia, a także wizyty w muzeum "Ferrum-the world of iron".

 

 Start-up-meeting, (c) Kulturpark Eisenstraße

2011-05-05

Rozpoczęcie projektu CCC

Dnia 1 maja 2011 r. projekt Cultural Capital Counts został oficjalnie rozpoczęty. W ciągu następnych 36 miesięcy, 10 partnerów z 6 różnych krajów  (Steirisches Vulkanland – Austria, Kulturpark Eisenstraße – Austria, Innovazione Werona - Włochy, Lamoro Development Agency - Włochy, Centrum rozwoju Litija – Słowenia, Lokalna Organizacja Turystyczna Bovec – Słowenia, Winehill Sheperd Association – Węgry, Podkarpacka Izba Gospodarcza – Polska, b & s unternehmungsberatung – Niemcy i Politechnika Branderburska – Niemcy) pracowali wspólnie  razem w imieniu ich regionalnego, niematerialnego dziedzictwa kultury!

 

 
 
Free Joomla Theme by Hostgator